A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. Minimalna sk³onno¶æ do odbiæ, niski poziom wibracji. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 0,325",  3/8", 404" Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,3mm, 1,5mm, 1,6mm 9) Pi³a ³añcuchowa Rapid Super (RS) tzw. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. Zobacz inne Akcesoria do narzędzi Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 3/8" Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 1,6mm 2) Diamentowa pi³a ³añcuchowa 36 GBM Pi³a ³añcuchowa STIHL do ciêcia na mokro posiada diamentowe segmenty ostrzone fabrycznie, dziêki czemu ju¿ przy pierwszym ciêciu jest w pe³ni wydajna. A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. //-->. document.write(login+at+serwer+'<\/a>'); Wskutek zaokr±glonych ograniczników zag³êbienia, wzmocnienia wszystkich podzespo³ów pi³y ³añcuchowej oraz nadaniu poszczególnym podzespo³om asymetrycznych form bie¿ni ¶lizgowych na stopie zêba i ogniwach ³±cz±cych, RMHS wykazuje zredukowane napiêcia w materiale, mniejsz± tendencjê do pêkniêæ i mniejsz± sk³onno¶æ do zu¿ycia eksploatacyjnego, co wyra¼nie wyd³u¿a trwa³o¶æ pi³y ³añcuchowej. Diamentowe segmenty wstêpnie naostrzone. pr_2="lto:"; serwer="pajm.pl"; Rapid Duro 3 oferuje wysok± wydajno¶æ ciêcia równie¿ w przypadku ekstremalnych obci±¿eñ. Z powodu du¿ych si³ reakcji pi³a ³añcuchowa nie mo¿e wspó³pracowaæ z prowadzonymi rêcznie pilarkami ³añcuchowymi Wystêpuj±ce podzia³ki pi³y ³añcuchowej: 404" Wystêpuj±ce szeroko¶ci ogniwa prowadz±cego: 2,0mm 12) Pi³a ³añcuchowa Rapid Micro Harvester Spezial (RMHS) .404" 2,0mm Pi³a ³añcuchowa Harvester musi sprostaæ ekstremalnym obci±¿eniom podczas codziennej pracy przy profesjonalnym wyrêbie z zastosowaniem maszyn do wyrêbu lasów (harwesterów). A new addition to the STIHL KombiSystem range of attachments, the SP-KM Harvester is a lightweight and low-vibration attachment. Dla zwiêkszenia stabilno¶ci metalowe p³ytki s± na du¿ej powierzchni po³±czone na sta³e z pó³k± zêba za pomoc± lutu. Pi³a ta ³±czy w sobie spor± wydajno¶æ z wysok± jako¶ci± dokonywanych ciêæ oraz wysokim komfortem pracy. 8) Pi³a ³añcuchowa Picco Duro 3 (PD3) 3/8"P 1,3 mm tzw. Rapid Micro Harvester (RMH) i Rapid Micro Harvester Special (RMHS) to pi³y ³añcuchowe STIHL Harvester, które s± w stanie sprostaæ wysokim wymaganiom zwi±zanym z zastosowaniem podczas mechanicznego pozyskiwania drewna i wykazuj± znacznie d³u¿sz± ¿ywotno¶æ. Na samym dole opisu prezentujemy przyk³adowe rodzaje pi³ ³añcuchowych (³añcuchów tn±cych) produkowanych przez firmê Stihl, oraz pomagamy w ich dopasowaniu. Mo¿na montowaæ w wiêkszo¶ci ma³ych modeli pilarek ³añcuchowych produkcji Stihl, od modelu MS180 do MS250, oraz w nowych modelach MS181 do MS251. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. The STIHL KombiSystem Special harvester makes cultivation of small fruits and nuts a breeze. The two separately angled rakes are very effective in harvesting small fruits such as olives, nuts and pistachios.